Majstrovstvá okresu N.Zámky – mládež

V sobotu 28.4.2018 sme usporiadali v hale TTC Interspead N.Zámky majstrovstvá okresu mládeže .

Turnaja sa zúčastnilo 29 hráčov troch kategóriách.

Umiestnenia na prvých troch miestach sú nasledovne:

Najmladšie žiactvo : 1. Kopečný Daniel, 2. Ivanič Ján, 3. Vojtech Kaňák, Petrík Silvester ( všetci TTC N.Zámky )

Mladšie žiactvo : 1. France Roman, 2.Kopečný Daniel, 3.Adamička Dominik ( všetci TTC N.Zámky) 3. Nagy Tomáš ( STK Gymnázium N.Zámky)

Staršie žiactvo : 1. France Roman 2.Adamička Dominik, 3.Lovás Dominik ( všetci TTC N.Zámky) 3. Szabó František (MŠO Štúrovo)

 

 

 

 

Svetový deň stolného tenisu 2018 Bardoňovo

STK Bardoňovo

Poďme všetci pingpong hrať!

Vedenie Stolnotenisového klubu Bardoňovo pod týmto názvom sa rozhodlo, ţev susednej obci Dolný Pial k príleţitosti Svetového dňa stolného tenisu zorganizuje podujatie spojené so stolným tenisom pre deti a dospelých. Prečo práve v susednej obci? Odpoveď je jednoznačná: obec Bardoňovo nedisponuje telocvičňou, ani základnou školou, preto padlo rozhodnutie na Základnú školu Dolný Pial, ktorú navštevujú ţiaci a ţiačky okrem Bardoňovaaj z ďalších okolitých obcí: Beša, Horný Pial, Lok, Ondrejovce, Tehla. Na našu výzvu sa prihlásilo 52 ţiakov. Naším ďalším zámerom bol, aby sme do Svetového dňa stolného tenisu zapojili aj mentálne a zmyslovo postihnutých občanov Bardoňova, ktorí sú ubytovanív Zariadení sociálnych sluţieb-Baracha. Aj s týmto príkladom sme chceli poukázať na to, ţe aj ak sú medzi nami rozdiely vo vekovej štruktúre, alebo vo farbe pleti alebo vo fyzickej a psychickej zdatnosti, šport a v našom prípade stolný tenis zbliţuje a spája nás všetkých. Ajz toho dôvodu sme boli radi, ţe naše pozvanie prijala aj riaditeľka Zariadenia sociálnych sluţieb Bardoňovo p. Ing. Viera Palková. Počas organizovania Svetového dňa stolného tenisu pani riaditeľka ZŠ Dolný Pial PaedDr. Jana Drienovská nás informovala, ţe disponujú len s dvoma staršími stolnotenisovými stolmi, preto sme sa rozhodli, ţe náš klub im daruje ďalšie 2 stoly. Na podujatie sme poţičali stolnotenisový stôl od vedúcej miestnehohostinca v Bardoňove, od p. Kataríny Soboňovej.

Dňa 6. apríla 2018 o 14.00 v telocvični ZŠ Dolný Pial na podujatí Svetového dňastolného tenisu v organizovaní STK Bardoňovo privítal účastníkov Bc. Róbert Potocký,starosta obce Dolný Pial. Telocvičňa bola plná so ţiakmi základnej školy spolu s pacientmizariadenia sociálnych sluţieb. Po úvodných slovách organizátora účastníkov podujatiapozdravili aj obe riaditeľky. Pre organizátorov bolo veľkou cťou, ţe ich pozvanie prijal aj p.Ladislav Popellár, medzinárodný rozhodca SSTZ. Pán Popellár vo svojom prejave vyzdvihol dôleţitosť pohybu mládeţe a poukázal na to, ţe stolný tenis ponúka široké moţnostia uplatnenie aj pre hendikepovaných hráčov aj v tuzemskom i medzinárodnom meradle. Po jeho prejave boli rozdané nové stolnotenisové rakety (všetky boli objednané z príspevku projektu) pre účastníkov azačali hrať najprv voľne potom pod vedením hráčov STK Bardoňovo. Boli takí, ktorí prvýkrát drţali v ruke raketu a aj takí, ktorí uţ aj bez pomoci hrali.

Náš cieľ sa splnil: kaţdý účastník mal moţnosť hrať stolný tenis pre zábavu. A táto aktivita spájala ľudí, do ktorej sme chceli predovšetkým zapojiť tých ľudí, ktorí zvyčajne nehrávajú stolný tenis, chceli sme vnich vzbudiť lásku ktomuto športu asamozrejmepritiahnuť nových hráčov k stolom.

Našim dlhodobým cieľom je zaloţenie ţiackeho klubu, ktorý by reprezentoval okrem školy aj obec na rôznych súťaţiach a turnajoch. Ţiaci ZŠ Dolný Pial na to uţ majú príleţitosť: majú prekrásnu telocvičňu so štyrmi stolnotenisovými stolmi, úplne novými raketami a akţiadajú, môţu sa prihlásiť do krúţku stolného tenisu, ktorý by viedol hráč a člen STK Bardoňovo.Tešíme sa na spoluprácu.

PhDr. Béla Hajtman predseda klubu STK Bardoňovo

Baráž 6.liga vysledok

STK Strekov B – TJ Mužla A 8:9, TóTh L.4, Laczkó I.2, Popellár 2 – Páldi 3,5, Kurdi 2,5, Kemeny 2

 

 

1.liga ml.žiaci

1. LIGA ML. ŽIACI, FINÁLOVÁ SKUPINA O POSTUP NA M-SR

Turnaj v Topoľčanoch

Bonifikácia po zákl. časti: Topoľčany 3, Vráble 2, N. Zámky 1, ŠOG Nitra 0.Topoľčany – N. Zámky 3:2 (Šutiak, Uherík a Katona 1 – France 2)

Vráble – ŠOG Nitra 3:1 (Mudrák a Sklenár 1, w.o. 1 – Žák 1)Topoľčany – Vráble 3:1 (Šutiak 2, Uherík 1 – Kružic 1)

N. Zámky – ŠOG Nitra 3:1 (France 2, w.o. 1 – Žák 1)Topoľčany – ŠOG Nitra 3:0 (Uherík a Katona 1, w.o. 1)

Vráble – N. Zámky 1:3 (Mudrák 1 – France 2, Kopečný 1)

Postup na M-SR: Topoľčany a N. Zámky.
O poradí na 2. – 3. mieste rozhodlo vzájomné stretnutie – Súťažný poriadok 4.1.4.4.2.

Výsledky Extraliga,2. liga – ostatné súťaže

Extraliga – skupina o 7.-12. miesto

N. Zámky – Rožňava 7:0 (Filaga a Machalík 2, Ozorák a Kárás 1,5)

N. Zámky – Ružomberok 6:1 (Machalík 2,5, Filaga 2, Ozorák 1,5)

Konečné umiestnenie N.Zámky 8. miesto

2 liga

Partizánske – N. Zámky B 5:9, Néma a Herel 2, Mello 1 – Šumský 3,5, Kárás a Kozár 2,5, Barci 0,5

Vlkas – Bošany 11:3,Drobný a Očenáš 3,5, Špleha 2,5, T. Slovák 1,5 – Š. Jakubík 2, J. Jakubík 1

V. Uherce – N. Zámky B 7:7,Györi 3, M. Kršiak 2, Mikloš a Gubka 1 – Kárás 2,5, Barci, Šumský a Kozár 1,5

Vlkas – Bystričany 7:7,Špleha a Drobný 2,5, T. Slovák 1,5, Očenáš 0,5 – Grman, Bezúr a Caňo 2, w.o. 1

3.liga

Vráble – Šurany 9:3,Szonlajtner 3, Bošanský, Ács a Cvetanov 2 – Botka 2, Federič 1 Šurany obsadili konečné 12. miesto.

5.liga

Vlkas B – Kolárovo 9:0,F. Kiripolský 3, M. Slovák, Očenáš a Filipovič 2 Kolárovo obsadilo konečné 8. miesto.

2. kolo (o 6. – 7. miesto) – 14.4. o 17:00 h: Strekov – Vlkas B.

6.liga Baráž

ŠK Sokol Jasová A – STK Strekov B 9:3, Kečkeš 2, Roman 1, Drozdík 1, Schreiner 1, 4xWO, – Laczkó I.2, Tóth 1,